Pravidla a podmínky

Poslední aktualizace: 1. května 2024

Tyto smluvní podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání pluginu DesignKit, který se nachází na https://mycondy.com.

Vstupem na tuto webovou stránku předpokládáme, že souhlasíte s těmito podmínkami. Nepokračujte v používání DesignKit, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce.

Následující terminologie platí pro tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny Smlouvy: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ označují vás, osobu, která se přihlásí na tyto webové stránky a dodržuje podmínky Společnosti. a podmínky. „Společnost“, „My“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ se vztahuje jak na klienta, tak na nás. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem pro výslovný účel uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním služeb uvedených společností, v v souladu s platným právem cz. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, s velkými písmeny a/nebo on/ona nebo oni jsou považovány za vzájemně zaměnitelné, a proto se na ně vztahují.

Doba trvání a ukončení smlouvy

Klientovi pluginu DesignKit (verze PRO) bude účtována záloha na periodické a periodické bázi („Faktuační cyklus“). Fakturační cykly jsou nastaveny na roční.

Na konci každého fakturačního cyklu klientovo předplatné neobnoví předplatné DesignKit. Klient může zrušit předplatné v rámci obdrženého odkazu během objednávání pluginu.

Vrácení peněz

MyCondy vrátí klientovi peníze v plné výši, pokud on nebo ona zruší předplatné do 14 dnů od objednání verze Design Kit PRO.

Předplatné a platba

MyCondy uplatní poplatky spojené s příslušnou nabídkou, pokud není uvedeno jinak. Veškeré ceny uvedené v nabídce jsou včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. MyCondy si účtuje běžné poplatky, pokud nebyla předložena žádná písemná nabídka.

Pokud společnost MyCondy zapojí jinou stranu k uzavření konkrétní smlouvy, společnost MyCondy bude tyto poplatky účtovat klientovi samostatně.

MyCondy je vždy oprávněna požadovat plnou úhradu dohodnutého poplatku předem.

MyCondy je oprávněna vystavovat klientovi jakékoli faktury, které mu budou adresovány výhradně e-mailem.

Platba za předplatné musí být zpracována pomocí platné platební metody, jako je kreditní karta. Klient poskytne MyCondy přesné a úplné fakturační údaje včetně celého jména, adresy, státu, PSČ, telefonního čísla a informací o platné platební metodě. Jakýkoli takový platební nástroj poskytnutý klientem automaticky opravňuje společnost MyCondy k účtování všech poplatků za předplatné vzniklé prostřednictvím fakturačního účtu Stripe.

Klient obdrží elektronickou fakturu s uvedením, že pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k automatickému vyúčtování, musí být celá platba za zúčtovací období provedena ručně v určitém termínu.

Podmínky užití

Klient se zavazuje, že veškeré informace poskytnuté jím nebo jeho jménem jsou přesné a úplné.

Klient nesmí postoupit svá práva a povinnosti podle Smlouvy nebo těchto všeobecných podmínek na jinou stranu bez předchozího písemného souhlasu MyCondy.

Klient může používat plugin DesignKit pouze pro zákonné účely a při dodržení těchto podmínek.

Vyšší moc

V důsledku vyšší moci je společnost MyCondy oprávněna dočasně pozastavit své závazky vyplývající ze Smlouvy, aniž by byla povinna kompenzovat. Společnost nemůže nést odpovědnost za jakékoli nedodržení předpisů během situace vyšší moci.

Vyšší moc může zahrnovat mimo jiné požár, výpadek proudu, přerušení internetových služeb, kybernetické útoky, hacking, extrémní výkyvy teplot, přírodní katastrofy atd., jejichž služby MyCondy využívá k uzavření Smlouvy o provedení smlouvy.

Pozastavení MyCondy skončí, jakmile jakákoli vyšší moc trvala nepřetržitě po dobu tří měsíců nebo pokud vyšší moc trvale znemožnila dodržování. Není-li ani jedna ze stran povinna kompenzovat druhou stranu, mohou strany ukončit příslušnou smlouvu. Takové zrušení neovlivní žádné finanční závazky, které má příslušný Klient zaplatit.

Reklamace a stížnosti

MyCondy musí být vyrozuměn do pěti pracovních dnů poté, co Klient zjistí nebo měl důvodně zjistit jakýkoli nedostatek, a v tomto ohledu je Klient povinen uvést povahu takového nedostatku, předložit jeho důkaz a jak objevili to. Nedodržením této lhůty zanikají veškeré nároky.

Jakákoli reklamace hodnoty fakturované částky musí být předložena MyCondy do čtrnácti dnů po příslušném datu faktury. Nedodržením této lhůty zanikají veškeré nároky.

Klient zůstává odpovědný za včasnou platbu společnosti MyCondy, i když podá včasnou reklamaci.

Spory

Jakákoli Smlouva nebo právní vztah z ní vzniklý se řídí a vykládá podle práva České republiky.

Jakýkoli spor vzniklý z právního vztahu mezi MyCondy a Klientem bude předložen a bude rozhodován Okresním soudem Ostrava, Česká republika. Odchylně od tohoto může společnost MyCondy podat spor u soudu, který má jurisdikci podle zákona.